راه‌پیمایی در حمایت از حقوق اساسی مردم مظلوم افغانستان
بیایید با اشتراك فعال خود در این راه‌پیمایی سكوت را شکسته و حمایت خود را از مردم مظلوم افغانستان اعلام نماییم.
جامعه جهانی نبايد چشمان خود را بر نقض گسترده حقوق بشر که در افغانستان در حال وقوع است ببندد.
طالىان به صورت سیستماتیک دست به نقض گسترده حقوق بشر زده اند. نقض حق حیات، اهانت به کرامت انسانی، نقض حق تعليم و آموزش، نقض حق امنیت فردی و اجتماعی و به صورت عموم نقض حق دسترسی به حداقل سطح زندگی مناسب توسط طالىان به صورت مداوم در افغانستان در مقابل چشم جهانیان اتفاق می‌افتد.
حاکمیت طالىان در افغانستان فضایی سراسر ترس و وحشت را خلق نموده است که زندگی را برای فعالین حقوق بشر، رسانه و فعالین اجتماعی به شدت مشكل ساخته است که این امر لزوم حمایت از این قشر را کاملا برجسته می‌سازد. لذا؛ از دولت فدرال آلمان میخواهیم تا هرچی در توان دارد در امر حمایت از مردم افغانستان و به خصوص افراد در معرض خطر انجام دهد.
در این زمینه باید از سرمایه های انسانی افغانستان که به شیوه های مختلف در افغانستان زیر فشار استند حمایت صورت گیرد. در صورت تامین امنیت این افراد به هر دلیلی در داخل افغانستان مقدر نیست و آنان تمایل به ترک افغانستان دارند، گزینه های انتقال آنان روی دست گرفته شود.
در این زمینه از دولت فدرال آلمان میخواهیم تا توجه لازم را جهت تسهيل انتقال افراد در معرض خطر و همچنان تامين حقوق اساسي شان بعد از انتقال مبذول دارند.
شروع راه‌پیمایی از Hauptmarkt 25 Nürnberg و در Kornmarkt Nürnberg به پایان میرسد.
زمان: 17:00Uhr 25.09.2021 شنبه