چاپ

 

!د بشري حقونو دڅار نړیوال سازمان وایې په افغانستان کې هېڅ خوندي ځای نه‌ شت

!سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر می گوید که هیچ منطقه یی در افغانستان، امن نیست

http://afghan-akm.de/index.php/fa-ir/2017-03-10-17-42-48